ภาพพิธีเปิดงาน “คืนความสุขให้เธอ… เยาวชน” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

ตามความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ “คืนความสุขให้เธอ… เยาวชน” ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และจัดพิธีเปิดโครงการฯ โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557 ณ ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ (ห้องมหกรรม 3 มิติ) ชั้น 2 อาคาร 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ชมภาพบรรยากาศ พิธีเปิดงาน “คืนความสุขให้เธอ… เยาวชน” กิจกรรม “คืนความสุขให้เธอ… เยาวชน” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 ธ.ค. 2557 – 10 ม.ค. 2558 ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดที่ โทร. 0 2391 0544, 0 2392 1773 และโทร/โทรสาร. 0 2302 0508

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

20 December 2014

ขยายเวลาคืนความสุข@ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

ตามความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม “คืนความสุขให้เธอ… เยาวชน” เพื่อเป็นของขวัญให้กับเยาวชนไทย โดยจัดนิทรรศการ “ดาราศาสตร์ บันดาลใจ” และกิจกรรม “สนุกวิทย์ สนุกคิด” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ทั้งนี้ได้เปิดให้ชมการแสดงท้องฟ้าจำลอง และร่วมกิจกรรม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 17 – 26 ธ.ค. 2557 เวลา 09.00 – 16.30 น. เพื่อเป็นของขวัญต้อนรับเทศกาลปีใหม่ให้ประชาชน จึงขยายเวลาจัดกิจกรรม “คืนความสุขให้เธอ… เยาวชน” จากเดิม เป็นวันที่ 17 ธ.ค. 2557 – 10 ม.ค. 2558 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดที่ โทร. 0 2391 0544, 0 2392 1773 และโทร/โทรสาร. 0 2302 0508

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

18 December 2014

กิจกรรมพิเศษ “Robo Club” สำหรับเยาวชนคนรักหุ่นยนต์@ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

ในปัจจุบันเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จึงได้จัดกิจกรรมพิเศษ “Robo Club” เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นพื้นฐานในการประดิษฐ์หุ่นยนต์ และสามารถประกอบหุ่นยนต์เบื้องต้นได้ และเป็นการจัดกิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน ได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ ทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในวันหยุด และถือเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สูงสุด กิจกรรมพิเศษ “Robo Club” เปิดรับสมัครเยาวชนอายุ 10 – 15 ปี มาร่วมทำกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์ จำนวน 3 รุ่น ๆ ละไม่เกินจำนวน 35 คน โดยรุ่นที่ 1 จัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2558  รุ่นที่ 2 วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2558 และรุ่นที่ 3 วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558 ค่าลงทะเบียนคนละ 1,500 บาท/ คน ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ กำหนดการ ใบสมัคร และแบบฟอร์มการชำระเงินได้ทาง www.sciplanet.org  หากประสงค์ร่วมกิจกรรมสามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร และชำระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2392 5951 – 5 ต่อ 2027, 0 2392 1773 และโทร/โทรสาร. 0 2392 0508 หนังสือเข้าร่วมโครงการและรายละเอียดโครงการ ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ Robo Club แบบฟอร์ชำระเงินผ่านธนาคารกิจกรรมพิเศษ Robo Club รุ่นที 1 แบบฟอร์ชำระเงินผ่านธนาคารกิจกรรมพิเศษ Robo Club รุ่นที 2 แบบฟอร์ชำระเงินผ่านธนาคารกิจกรรมพิเศษ […]

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

18 December 2014

เข้าชมฟรี!! ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ในโครงการ “คืนความสุขให้เธอ… เยาวชน”

โครงการ “คืนความสุขให้เธอ… เยาวชน” เป็นโครงการโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ รวมทั้งด้านคณิตศาสตร์ ให้แก่เด็กและเยาวชน จัดขึ้น ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ เปิดให้เข้าชมและร่วมกิจกรรมโดยไม่มีค่าจ่าย ระหว่างวันที่ 17 – 26 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.  กิจกรรมในโครงการ “คืนความสุขให้เธอ… เยาวชน”ครั้งนี้ มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ ทั้งการชมท้องฟ้าจำลอง และนิทรรศการถาวรในอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อาคารโลกใต้น้ำ และอาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ชมนิทรรศการกึ่งถาวร เรื่อง “ดาราศาสตร์ บันดาลใจ” จัดโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และร่วมเรียนรู้ในกิจกรรม “สนุกคิด สนุกวิทย์” ที่จัดโดย 16 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้สนใจเข้าชมและร่วมกิจกรรมในโครงการ “คืนความสุขให้เธอ… เยาวชน” ครั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2391 0544,0 2392 1773

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

3 December 2014

ศว. ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียรู้ ครั้งที่ 10

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ และคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 10 โดย พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 10 (Science Film Festival 2014) ณ โรงภาพยนตร์ ศูนย์การค้าเอสพลานาด ถนนรัชดาภิเษก ขอเชิญผู้สนใจสามารถเข้าชมภาพยนตร์ที่จัดฉายในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 10 ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และทุกศูนย์จัดฉายภาพยนตร์  ติดตามชมภาพ พิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียรู้ ครั้งที่ 10

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

3 December 2014

งานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ประเทศไทย ครั้งที่ 10

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา งานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ประเทศไทย ครั้งที่ 10 นี้ ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดในระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน ถึง 14 ธันวาคม 2557 มีภาพยนตร์จำนวน 26 เรื่อง จาก 12 ประเทศเข้าฉายในครั้งนี้ สื่อภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ ถือเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ทำให้ ผู้ชมใจเนื้อหาสาระ และความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ได้ง่าย นำไปสู่การพัฒนาเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันและส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเยาวชนไทย ในครั้งนี้มุ่งเน้นเนื้อหาสาระด้านเทคโนโลยีอนาคต ซึ่งมีความสำคัญและมีบทบาทต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

3 December 2014

ศว. จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เสริมการเรียนรู้แนวบูรณาการ (วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม) สำหรับเด็กปฐมวัย ชุด สิ่งแวดล้อม เรื่อง ปลาเพื่อนรัก

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เสริมการเรียนรู้แนวบูรณาการ (วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม) สำหรับเด็กปฐมวัย ชุด สิ่งแวดล้อม เรื่อง ปลาเพื่อนรัก สำหรับเด็กปฐมวัย ชุด สิ่งแวดล้อม เรื่อง ปลาเพื่อนรักซึ่งกิจกรรมนี้ จัดขึ้นโดยกลุ่มวิทยาศาสตร์ ปฐมวัยเป็นกิจกรรมสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อปูพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจ และเห็นถึงความสำคัญและคุณค่าในการเรียนด้านวิทยาศาสตร์แบบูรณาการกับวัฒนธรรม นักเรียนจะได้ฝึกการคิด และฝึกการลงมือปฏิบัติด้วยการเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนรู้หลากหลาย โดยจัดกิจกรรมวันละ 2 รอบรับนักเรียนร่วมกิจกรรมรอบละ 90 คน มีค่าใช้จ่ายคนละ 40 บาท ขอเชิญโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครร่วมกิจกรรมหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจและการตลาด ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โทรศัพท์ 0 2392 1773 และโทรศัพท์/ โทรสาร 0 2392 0508 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบโครงการ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

3 December 2014

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการในวันปิยมหาราช

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ และศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) ปิดบริการในวันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2557 เป็นเวลา 1 วัน เนื่องในวันปิยมหาราช ซึ่งถือเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ จึงประกาศมาเพื่อรับทราบโดยทั่วกัน

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

2 December 2014

ศว. จัดกิจกรรมสังเกตปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง วันที่ 8 ต.ค. 2557

วันพุธที่ 8 ต.ค. 2557 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ จัดกิจกรรมสังเกตปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยมีการสังเกตปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงด้วยตาเปล่า กล้องสองตาและกล้องโทรทรรศน์ และการบันทึกภาพจันทรุปราคาเต็มดวง มีการบรรยายให้ความรู้โดยนักวิชาการศึกษา กลุ่มดาราศาสตร์และอวกาศ ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา มีสื่อมวลชนให้ความสนใจ และมีประชาชนร่วมกิจกรรมนี้ตั้งแต่เวลา 16.00 น.ไปจนถึงสิ้นสุดปรากฏการณ์ ในเวลาประมาณ 20.00 น. ชมภาพกิจกรรมสังเกตปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

2 December 2014

ขอเชิญร่วมสังเกตการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง วันที่ 8 ตุลาคม 2557

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอเชิญทุกท่านร่วมติดตามชมจันทรุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ ในวันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป โดยมีกิจกรรมสังเกตการณ์ด้วยตาเปล่า กล้องสองตา กล้องโทรทรรศน์ และการบันทึกภาพจันทรุปราคาเต็มดวง ณ ลานหน้าอาคาร 5 และดาดฟ้า อาคาร 4 วันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557 ตรงกับวันออกพรรษา เกิดจันทรุปราคาเต็มดวง ครั้งนี้ตอนเริ่มเกิด ดวงจันทร์ยังไม่ขึ้นพ้นขอบฟ้า เวลา 18.00 น.ดวงจันทร์ขึ้นพ้นขอบฟ้าตะวันออกพอดี ดวงจันทร์อยู่ในเงามืดแล้ว และกำลังเคลื่อนออกจากเงามืดเริ่มสว่างบางส่วน  เวลา 19.34 น.ดวงจันทร์พ้นเงามืดเห็นสว่างทั้งดวงอยู่สูง 20 องศา แต่ยังอยู่ในเงามัวซึ่งสังเกตยากด้วยตาเปล่า เวลา 20.33 จึงพ้นเงามัว ดังนั้น เวลาเย็นถึงหัวค่ำ ชาวไทยเห็นจันทรุปราคาใกล้ขอบฟ้าทิศตะวันออก พื้นผิวโลกที่เห็นปรากฏการณ์ครั้งนี้ คือ รอบๆ มหาสมุทรแปซิฟิก  ทวีปเอเชีย  ด้านตะวันออกของมหาสมุทรอินเดีย ออสเตรเลีย อเมริกาเหนือ ด้านตะวันตกอเมริกาใต้ ขั้นตอนการเกิดจันทรุปราคาเต็มดวง 8 ตุลาคม 2557   ตามเวลาประเทศไทย  ดังนี้ […]

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

2 December 2014

กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาร่วมยินดีแก่ ท่านเลขาธิการ กศน.

วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 คณะผู้บริหารกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เข้าพบและแสดงความยินดีแก่ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง เลขาธิการ กศน. ณ อาคารสำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ ชมภาพ คลิก

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

2 December 2014
1 29 30 31