สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

วันที่ 4 กันยายน 2557 รองศาสตราจารย์ บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ โดยมีผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นายสุรนันท์ ศุภวรรณกิจและคณะนักวิชาการศึกษา กลุ่มวิชาดาราศาสตร์และอวกาศ ให้การต้อนรับ และนำชมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ชมภาพเพิ่มเติม click

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

2 December 2014

ขอบคุณหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรม

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอขอบคุณหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ร่วมจัดกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 18 – 22 สิงหาคม 2557 ในชื่อ”จินตนาการสู่ฟากฟ้า 50 ปี ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ” ดังมีรายชื่อหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรม ดังนี้ 1. สำนักงานกิจการอวกาศแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 3. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 4. กรมอุตุนิยมวิทยา 5. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 6. ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 7. ศูนย์วิจัยดาวเทียมไทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 8. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 9. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 10. สมาคมดาราศาสตร์ไทย 11. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต 12. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวิทย์ แมททอล แอนด์ ออพติค 13. คุณธนะชัย […]

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

1 December 2014
1 30 31