ประกาศราคากลาง จ้างเหมาจัดทากิจกรรมโครงการวิทยาศาสตร์เสริมการเรียนรู้แนวบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม)

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาจัดทำกิจกรรมโครงการวิทยาศาสตร์เสริมการเรียนรู้แนวบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม) สาหรับเด็กปฐมวัย ชุดอากาศ เรื่องสายลมมหัศจรรย์ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 – เดือนกันยายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสารประกาศราคากลาง

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

15 November 2016

ประกวดราคาจ้าง โดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) รายการจัดสร้างนิทรรศการถาวรด้านพลังงานไฟฟ้า

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง โดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) รายการจัดสร้างนิทรรศการถาวรด้านพลังงานไฟฟ้า ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสารประกาศราคาจ้างรายการจัดสร้างนิทรรศการถาวรด้านพลังงานไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ ดาวน์โหลดขอบเขตของงาน (Term of Reference) ดาวน์โหลดราคากลาง

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

11 August 2016

ประกวดราคาจ้าง รายการจัดสร้างนิทรรศการถาวรด้านพลังงานไฟฟ้า

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง โดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) รายการจัดสร้างนิทรรศการถาวรด้านพลังงานไฟฟ้า ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

27 July 2016

ประกวดราคาจ้างรายการค่าใช้จ่ายจัดนิทรรศการเคลื่อนที่จากต่างประเทศด้านดาราศาสตร์

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างรายการค่าใช้จ่ายจัดนิทรรศการเคลื่อนที่จากต่างประเทศด้านดาราศาสตร์  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เอกมัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางในการประดกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 8,500,000 บาท (แปดล้านห้าแสนบาทถ้วน) ดาวน์โหลดประกาศ ดาวน์โหลด TOR ดาวน์โหลดราคากลาง

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

16 February 2016

ประกวดราคาจ้างรายการค่าใช้จ่ายจัดนิทรรศการเคลื่อนที่จากต่างประเทศด้านดาราศาสตร์

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างรายการค่าใช้จ่าย จัดนิทรรศการเคลื่อนที่จากต่างประเทศด้านดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เอกมัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (แปดล้านห้าแสนบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

20 January 2016

ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สาหรับอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างผลิตสื่อการศึกษา สำหรับอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖๗,๖๕๐ บาท ( สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน ) ดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาจ้างผลิตสื่อการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สาหรับอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

4 August 2015

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ระบบท้องฟ้าจำลองดิจิตอลเคลื่อนที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษามีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ระบบท้องฟ้าจำลองดิจิตอลเคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ระบบท้องฟ้าจำลองดิจิตอลเคลื่อนที่

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

16 July 2015

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ กล้องโทรทรรศน์ดูดวงอาทิตย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษามีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ กล้องโทรทรรศน์ดูดวงอาทิตย์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ กล้องโทรทรรศน์ดูดวงอาทิตย์

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

16 July 2015

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ กล้องโทรทรรศน์แบบหักเหแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษามีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ กล้องโทรทรรศน์แบบหักเหแสง จำนวน ๑ เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ กล้องโทรทรรศน์แบบหักเหแสง

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

16 July 2015

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ กล้องสเตอริโอ ชนิด 3 ตา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน. ศูนย์วิทยาศาสตร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ กล้องสเตอริโอ ชนิด 3 ตา จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

13 July 2015

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒๐๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ด้วย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จานวน ๒๐๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐ บาท ( สองแสนบาทถ้วน ) ดาวน์โหลดเอกสาร

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

1 July 2015

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒๐๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒๐๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐ บาท ( หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน ) ดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคา

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

21 May 2015
1 2