การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สําหรับนักศึกษา สกร. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สําหรับนักศึกษา สกร. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รับสมัครนักศึกษา สกร.เขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต ชิงเงินรางวัลรวม 86,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร ทีมชนะเลิศจะได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดระดับประเทศ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด  วันที่รับสมัคร รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่  1 ก.ค. 67     ช่องทางการสมัคร สมัครออนไลน์ได้ทาง t.ly/1Ge51       ขั้นตอน เมื่อสมัครผ่านช่องทางออนไลน์แล้ว ทีมผู้สมัครต้องนำส่งหลักฐานการสมัคร ซึ่งประกอบด้วย ใบสมัคร ชื่อโครงงาน ข้อมูลทีมที่เข้าร่วมโครงการ (นักศึกษา กศน., ครูที่ปรึกษา และสถานศึกษา) ข้อมูลเกี่ยวกับโครงงาน การลงนามรับรองคุณสมบัติจากผู้บริหารสถานศึกษาต้นสังกัด เล่มรายงานโครงงานละ 3 เล่ม ที่อยู่สำหรับส่งเอกสาร  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (เอกมัย) 928 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม […]

superadmin

25 April 2024

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย

ร่วมเฉลิมฉลองวันพิพิธภัณฑ์ไทย ตรงกับวันที่ 19 กันยายน ของทุกปี ทราบหรือไม่ว่า…พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทยอยู่ที่ไหนกันนะ และมีความเป็นมาอย่างไร? 🔸หลังจาก “ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ” เปิดให้บริการเมื่อ พ.ศ. 2507 โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคารท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2507 🔸สภาคณะปฏิวัติมีมติเห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2514 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นแหล่งสาธิตและส่งเสริมการเรียนการสอน และเพื่อเป็นศูนย์รวบรวมตัวอย่างผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้าชมและศึกษา 🔸จากนั้นมีการอนุมัติให้ออกแบบและก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2518 ดำเนินการออกแบบโดย บริษัท สุเมธ ลิขิต ตรี และสหาย จำกัด มีผู้รับจ้างก่อสร้าง คือบริษัท ร่วมใจวิศวกรรม จำกัด แล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 🔸และเมื่อวันที่ 9 […]

parani ting-in

20 September 2023

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ปี 2565

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ (กลุ่มโซนกรุงเทพกลาง กลุ่มโซนกรุงเทพใต้ กลุ่มโซนกรุงเทพเหนือ กลุ่มโซนกรุงเทพตะวันออก กลุ่มจังหวัดนครนายก จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ชิงเงินรางวัลรวม 113,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร โดยทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับพื้นที่จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันการประกวดระดับประเทศ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต อีกด้วย เงื่อนไขการสมัคร สมัครออนไลน์เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น ทาง t.ly/X4WV ตั้งแต่วันนี้ – 15 กรกฎาคม 2565 สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถส่งโครงงานเข้าประกวดได้ไม่เกิน 3 ทีม หลักฐานการสมัครออนไลน์ ประกอบด้วย สำเนาใบสมัคร, ไฟล์รายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์ (PDF), ภาพถ่ายแผงโครงงาน, คลิปการพูดนำเสนอผลงาน, คลิปแสดงการทดลองหรือการทำงานของสิ่งประดิษฐ์ (ถ้ามี) และส่งเล่มรายงานโครงงานละ 3 เล่ม ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ มายังศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เลขที่ 928 ถนนสุขุมวิท […]

superadmin

20 May 2022
1 2 3