ขอเชิญร่วมการแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือและเครื่องบินปีกเล็กพลังยาง

ตามที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. ได้กำหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 18 – 22 สิงหาคม 2558 ในชื่องาน “Light and Life : แสงกับชีวิต” ได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อการเรียนรุ้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย และจัดให้มีการแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือและเครื่องบินปีกเล็กพลังยาง ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 นี้ด้วย            

การแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือและเครื่องบินปีกเล็กพลังยาง ครั้งนี้ จัดขึ้นสำหรับเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา แบ่งการแข่งขันเป็น 3 ระดับ คือ ประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย แข่งขันเป็นทีม แต่ละทีมประกอบด้วยสมาชิก 3 คน โดยการแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ จะจัดขึ้นในวันอังคาร ที่ 18 สิงหาคม 2558 และการแข่งขันเครื่องบินปีกเล็กพลังยางแบบปีก 2 ชั้น จะจัดขึ้นในวันพุธ ที่ 19 สิงหาคม 2558

ทีมที่ประสงค์เข้าร่วมแข่งขัน สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดต่าง ๆ ได้ทาง www.sciplanet.org และนำส่งใบสมัครพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้เข้าแข่งขันทั้ง 3 คน ทางโทรสารหมายเลข 0 2392 0508 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2392 0508 หรือ 0 2392 5951 – 5 ต่อ 2019 และ 2027

ดาวน์โหลดเอกสารการแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ

ดาวน์โหลดเอกสารการแข่งขันเครื่องบินปีกเล็กพลังยาง