Kick Off “สูงวัย ใจสมาร์ท”

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายโยฑิน สมโนนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา พร้อมด้วยนางอภิญญา ซอหะซัน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษาและนายดิษพล มาตุอำพันวงษ์  รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา ร่วมงานเปิดตัว (Kick Off) “สูงวัย ใจสมาร์ท” ภายใต้โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิตใจ และสมองของผู้สูงอายุ ในรูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตใน 4 มิติ จัดโดยสำนักงาน กศน. โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ