ผลการตัดสินประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตามที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวันในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านเงินรางวัลและการศึกษาดูงานภายในประเทศจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน.ฯ ครั้งนี้ เป็นกิจกรรมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 18 – 22 สิงหาคม 2558 บัดนี้ ได้ดำเนินการประกวดฯ ดังกล่าว เสร็จสิ้นแล้ว ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอประกาศผลการตัดสินประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้ ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558