ปรับการจัดเก็บค่าผ่านประตูเข้าชมท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ และค่าผ่านประตูเข้าชมนิทรรศการ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. ได้กำหนดอัตราการจัดเก็บเงินรายได้ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน โดยความเห็นชอบของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีผลให้มีการจัดเก็บค่าผ่านประตูเข้าชมท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ และค่าผ่านประตูเข้าชมนิทรรศการ แยกออกจากกัน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าผ่านประตูเข้าชมท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ

1.1 ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ รอบบรรยายภาษาไทย  เด็กคนละ 20 บาท  ผู้ใหญ่คนละ 30 บาท

1.2 ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ รอบบรรยายภาษาอังกฤษ  เด็กคนละ 30 บาท  ผู้ใหญ่คนละ 50 บาท  *เปิดบริการเฉพาะวันอังคารรอบ 10:00 น.

2. ค่าผ่านประตูเข้าชมนิทรรศการ  เด็กคนละ 20 บาท  ผู้ใหญ่คนละ 30 บาท

หมายเหตุ  ยกเว้นการเก็บค่าเข้าชมในข้อ 1 และ 2 สำหรับพระภิกษุ สามเณร ผู้สูงอายุ เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ผู้อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ และนักศึกษา กศน. ในเครื่องแบบนักศึกษา หรือแสดงบัตรนักศึกษา