ประกาศวิจารณ์ร่าง TOR งานจัดจ้างก่อสร้าง ศว.พิษณุโลก

ประกาศวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก

ดาวน์โหลดรายงานเปิดเผยราคากลาง ศว. พิษณุโลก

ดาวน์โหลด BOQ  ศว. พิษณุโลกไฟล์ที่ 1

ดาวน์โหลด BOQ  ศว. พิษณุโลกไฟล์ที่ 2

ดาวน์โหลด BOQ  ศว. พิษณุโลกไฟล์ที่ 3

ดาวน์โหลด BOQ  ศว. พิษณุโลกไฟล์ที่ 4

ดาวน์โหลด BOQ  ศว. พิษณุโลกไฟล์ที่ 5

ดาวน์โหลด BOQ  ศว. พิษณุโลกไฟล์ที่ 6

ดาวน์โหลดร่างเอกสารประกวดราคา ศว. พิษณุโลก

ดาวน์โหลด TOR  ศว. พิษณุโลก