โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Corel Draw for Kids (สำหรับเยาวชนอายุ 9 – 12 ปี) วันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2560

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. โดยส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการCorel Draw for Kids โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องปฎิบัติการสมาร์ทคลิก ชั้น 4 อาคาร 4 (อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) โครงการนี้เหมาะสำหรับเยาวชน อายุ 9 – 12 ปี ที่ชื่นชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการฝึกออกแบบสื่อด้วยโปรแกรม Corel Draw เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก สามารถใช้โปรแกรมในการสร้างสรรค์ และประยุกต์ใช้ในการผลิตงานต่าง ๆ อย่างหลากหลายได้ด้วยตนเอง และส่งเสริมจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ โดยเยาวชนจะได้เรียนรู้จากการับฟังการบรรยาย และฝึกปฏิบัติจริงด้วยตนเอง 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Corel Draw for Kids ในครั้งนี้ เปิดรับสมัครเยาวชนอายุ 9 – 12 ปี จำนวน 20 คน ค่าลงทะเบียนคนละ 1,000 บาท ชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม – 15 เมษายน 2560 ผู้สนใจเข้ารับการอบรม สามารถดำเนินการสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตามขั้นตอน ดังนี้

1. ดาวน์โหลดโครงการ ใบสมัคร และแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารจากไฟล์ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง

2. นำแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ไปชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขาทั่วประเทศ) ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ เริ่มรับชำระเงินค่าลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม – 15 เมษายน 2560 (กรณีมีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้วทางธนาคารจะไม่รับชำระเงิน)

3. กรอกใบสมัคร และจัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียน มายังกลุ่มพัฒนาธุรกิจและการตลาด ทางโทรสาร 0-2392 0508 และตรวจสอบผลการส่งเอกสารได้ทาง โทร. 02392 0508

หมายเหตุ ผู้สมัครที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว ถือว่าท่านได้สิทธิ์ร่วมกิจกรรม และกรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Corel Draw for Kids