กิจกรรมวิทยาศาสตร์เสริมการเรียนรู้แนวบูรณาการ (วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม) สำหรับเด็กปฐมวัย ชุด อากาศ เรื่อง “สายลมมหัศจรรย์” (มิถุนายน – กันยายน 2560)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. โดยกลุ่มวิทยาศาสตร์ปฐมวัย ส่วนพิพิธภัณฑ์ ได้จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เสริมการเรียนรู้แนวบูรณาการ (วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม) สำหรับเด็กปฐมวัย ชุด อากาศ เรื่อง “สายลมมหัศจรรย์” จัดกิจกรรมระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 2560 สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ตามนโยบายของรัฐบาล มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เห็น ได้คิด ได้สัมผัส และลงมือปฏิบัติด้วยการเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนรู้หลากหลาย ทั้งสื่อมัลติมีเดีย การทดลอง – สาธิต นำไปสู่ความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และสร้างเสริมเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กิจกรรมวิทยาศาสตร์เสริมการเรียนรู้แนวบูรณาการ (วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม) สำหรับเด็กปฐมวัย ชุด อากาศ เรื่อง “สายลมมหัศจรรย์” เป็นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วยการชมการแสดงละครหุ่น สื่อมัลติมีเดีย และทำกิจกรรมในฐานปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอเชิญครู – อาจารย์นำนักเรียนของท่านเข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว ให้บริการกิจกรรมวันละ 2 รอบ (รอบเช้า : 10.00 – 12.00 น./ รอบบ่าย : 12.30 – 14.30 น.) ผู้ร่วมกิจกรรมจำนวนไม่น้อยกว่า 90 คน/ รอบ ค่าใช้จ่ายคนละ 40 บาท ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง สอบถามรายละเอียดและจองเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ กลุ่มพัฒนาธุรกิจและการตลาด โทร. 0 2392 1773 โทร/ โทรสาร. 0 2391 0544 (วันจันทร์ – วันศุกร์ ในเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดเอกสารกิจกรรมวิทยาศาสตร์เสริมการเรียนรู้แนวบูรณาการ (วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม) สำหรับเด็กปฐมวัย ชุด อากาศ เรื่อง “สายลมมหัศจรรย์”