โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขัน “เครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขัน “เครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ” ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. ดำเนินการโดยส่วนพิพิธภัณฑ์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ด้านอากาศพลศาสตร์ ฟิสิกส์ และอากาศยาน ผู้เข้าอบรมจะสามารถประดิษฐ์เครื่องร่อนที่มีประสิทธิภาพได้ โครงการฯ นี้ยังเหมาะสำหรับนักเรียน ครู อาจารย์ ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2560 ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำหรับประชาชนทั่วไปที่เข้าอบรมฯ ก็จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นพื้นฐาน และพัฒนาสู่การเล่นเครื่องบินเล็กลักษณะต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องต่อไป 

โครงการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขัน “เครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ” จะจัดในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง Magnet ชั้น 1  อาคาร 2  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ค่าลงทะเบียน 400 บาท เปิดรับสมัครครู อาจารย์ นักเรียน หรือผู้สนใจ จำนวน 50 คน ผู้ที่ต้องการเข้ารับการอบรมในโครงการฯ นี้ สามารถสมัครเข้าอบรมตามขั้นตอน ดังนี้

1. ดาวน์โหลดใบสมัคร และแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารจากไฟล์ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง

2. นำแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ไปชำระเงินค่าลงทะเบียนโดยทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขาทั่วประเทศ) ภายในระยะเวลาที่กำหนด เริ่มรับชำระเงินค่าลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2560 (กรณีมีผู้สมัครครบเต็มจำนวนแล้ว ทางธนาคารจะไม่รับชำระเงิน)

3. ส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียน มายังกลุ่มพัฒนาธุรกิจและการตลาด ทางโทรสาร 0-2392 0508 และตรวจสอบผลการส่งเอกสารได้ทาง โทร. 02392 0508

หมายเหตุ ผู้สมัครที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว ถือว่าท่านได้สิทธิ์ร่วมกิจกรรม และกรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขัน “เครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560