โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขัน “เครื่องบินเล็กพลังยาง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขัน “เครื่องบินเล็กพลังยาง” ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. ดำเนินการโดยส่วนพิพิธภัณฑ์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการเล่นเครื่องบินเล็กพลังยาง ก่อนจะก้าวไปสู่การเล่นเครื่องบินเล็กลักษณะต่าง ๆ โครงการฯ นี้ยังเหมาะสำหรับนักเรียน ครู อาจารย์ ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินเล็กพลังยาง ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2560 ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำหรับประชาชนทั่วไปที่เข้าอบรมฯ ก็จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นพื้นฐานการเล่นเครื่องบินเล็กพลังยางได้อย่างถูกต้องต่อไป

โครงการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขัน “เครื่องบินเล็กพลังยาง” จะจัดในวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง Magnet ชั้น 1 อาคาร 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ค่าลงทะเบียน 500 บาท เปิดรับสมัครครู อาจารย์ นักเรียน หรือผู้สนใจ จำนวน 50 คน ผู้ที่ต้องการเข้ารับการอบรมในโครงการฯ นี้ สามารถสมัครเข้าอบรมตามขั้นตอน ดังนี้

1. ดาวน์โหลดใบสมัคร และแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารจากไฟล์ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง

2. นำแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ไปชำระเงินค่าลงทะเบียนโดยทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขาทั่วประเทศ) ภายในระยะเวลาที่กำหนด เริ่มรับชำระเงินค่าลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2560 (กรณีมีผู้สมัครครบเต็มจำนวนแล้ว ทางธนาคารจะไม่รับชำระเงิน)

3. ส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียน มายังกลุ่มพัฒนาธุรกิจและการตลาด ทางโทรสาร 0-2392 0508 และตรวจสอบผลการส่งเอกสารได้ทาง โทร. 02392 0508

หมายเหตุ ผู้สมัครที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว ถือว่าท่านได้สิทธิ์ร่วมกิจกรรม และกรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขัน “เครื่องบินเล็กพลังยาง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560