โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเรือป๊อปป๊อป (POP POP Boat) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเรือป๊อปป๊อป (POP POP Boat) ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. ดำเนินการโดยส่วนพิพิธภัณฑ์ กลุ่มธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการที่นำความรู้ด้านเทอร์โมไดนามิก ซึ่งเป็นหลักการของการขับเคลื่อนเรือป๊อปป๊อปใช้เพียงแรงดันจากฟองอากาศขณะที่น้ำเดือดเป็นตัวขับเคลื่อน ประกอบกับการสร้างสรรค์ผลงานอย่างบูรณาการ เพื่อความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์และรูปทรงที่มีประสิทธิภาพในการแข่งขัน

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเรือป๊อปป๊อป (POP POP Boat) ในครั้งนี้ แบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 ในวันเสาร์ 22 กรกฎาคม 25ุ60 และรุ่นที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 25ุ60 ณ ห้องปฏิบัติการนิวเคลียส ชั้น 7 อาคาร 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ค่าลงทะเบียน 350 บาท เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปรุ่นละ 40 คน ผู้ที่ต้องการเข้ารับการอบรมในโครงการฯ นี้ สามารถสมัครเข้าอบรมตามขั้นตอน ดังนี้

1. ดาวน์โหลดใบสมัคร และแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารจากไฟล์ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง

2. นำแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ไปชำระเงินค่าลงทะเบียนโดยทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขาทั่วประเทศ) ภายในระยะเวลาที่กำหนด เริ่มรับชำระเงินค่าลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2560 (กรณีมีผู้สมัครครบเต็มจำนวนแล้ว ทางธนาคารจะไม่รับชำระเงิน)

3. ส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียน มายังกลุ่มพัฒนาธุรกิจและการตลาด ทางโทรสาร 0-2392 0508 และตรวจสอบผลการส่งเอกสารได้ทาง โทร. 02392 0508

 หมายเหตุ ผู้สมัครที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว ถือว่าท่านได้สิทธิ์ร่วมกิจกรรม และกรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบ

เอกสารโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเรือป๊อปป๊อป (POP POP Boat) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560