นิทรรศการ กาล-อวกาศ (Space and Time)

นิทรรศการกาล-อวกาศ (Space and Time) เปิดให้บริการ ณ ชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 2) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2560

นิทรรศการกาล-อวกาศ (Space and Time) มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความรู้และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับกาล-อวกาศ (Space and Time) อันจะส่งผลให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่เข้าชมนิทรรศการ มีทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ เกิดความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของเวลากับชีวิต สามารถดำเนินชีวิตเป็นประชากรที่มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ

ภายในนิทรรศการแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 5 ส่วนประกอบด้วย

 1. กาล-อวกาศ (Space and Time)
 2. กำเนิดจักรวาล กำเนิดเวลา (Origin of the Universe and Time)
 3. การเดินทางของชีวิตและเวลา (Journey of Life and Time)
 4. บอกเวลา (Time and Telling the Time)
 5. เวลาและจินตนาการณ์ของมนุษย์ (Time and Imagination)

เนื้อหาส่วนต่างๆ ภายในนิทรรศการมีความสัมพันธ์และสอดคล้องซึ่งกันและกัน ผู้เข้าชมนิทรรศการจึงสามารถเลือกศึกษาตามลำดับหรือสามารถศึกษาในส่วนที่สนใจก่อนได้ตามอัธยาศัย

เนื่องจาก กาล-อวกาศ (Space and Time) เป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กับสรรพสิ่ง ในการอธิบายจึงมีความครอบคลุมตั้งแต่

 • ทฤษฎีที่ใช้อธิบายการกำเนิดจักรวาล
 • ทฤษฎีระบบเวลา
 • ทฤษฎีการกำเนิดโลก
 • ทฤษฎีการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
 • ประวัติศาสตร์และอารยธรรมมนุษย์
 • ความสัมพันธ์ของเวลากับการใช้ชีวิต
 • หลักการวัดและบอกเวลา
 • ทฤษฎีและความเป็นไปได้ในการเดินทางข้ามเวลา
 • เวลากับจินตนาการของมนุษย์
 • ทฤษฎีและความเป็นไปได้ในการมีชีวิตนิรันดร์
 • หลักสัจธรรมที่แสดงความสัมพันธ์ของเวลากับชีวิต

สำหรับสื่อที่ใช้จัดแสดงภายในนิทรรศการกาล-อวกาศ (Space and Time) จะมีความหลากหลาย โดยเน้นการสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ ได้แก่

 • อุโมงค์จำลองการเดินทางผ่านรูหนอน (Wormhole)
 • สถานการณ์จำลองการเดินทางในยานอวกาศเพื่อศึกษาการเกิดปฏิทรรศน์ฝาแฝด (Twin Paradox) ผ่านระบบ 4 D
 • สัมผัสประสบการณ์เสมือนจริงในอวกาศ ศึกษาความโค้งงอของอวกาศและการโคจรของดาวภายในระบบสุริยะ ด้วยอุปกรณ์ VR (Virtual Reality)
 • เรียนรู้การกำเนิดจักรวาล และทฤษฎีต่างๆ ผ่านสื่อภาพยนตร์ที่นำเสนอด้วยเทคนิคจัดแสดงที่มีความหลากหลาย
 • ระบบปฏิสัมพันธ์และสื่อต่างๆ ที่ผู้เข้าชมสามารถสัมผัสและมีส่วนร่วม
 • เทคนิคในการออกแบบและจัดแสดงเนื้อหาที่ช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้
 • เทคนิคการสร้างตัวละครที่ร่วมเดินทางไปกับผู้ชมน้องเดย์ (Day) และน้องไนน์ (Night)

ร่วมประเมินการให้บริการนิทรรศการ Space and Time กดที่นี่ http://gg.gg/SandT