รางวัลมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวศิลปะวิทยาการ (Arts and Sciences Education Attractions Standard)

รางวัล : รางวัลมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวศิลปะวิทยาการ (Arts and Sciences Education Attractions Standard) ระดับดีมาก

มอบโดย : กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

วิธีวัดผล : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบหมายให้กรมการท่องเที่ยวจัดทำมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว โดยใช้ตัวชี้วัดที่กรมการท่องเที่ยวกำหนดขึ้นเป็นเกณฑ์

วันที่รับมอบ : วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร