โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แนวบูรณาการสำหรับเด็กปฐมวัย (25 – 26 มกราคม 2561)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แนวบูรณาการสำหรับเด็กปฐมวัย เหมาะสำหรับครูผู้สอน หรือผู้เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย เพื่อมุ่งให้ผู้สอนมีความเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของการสร้างสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมกับระดับอายุของผู้เรียน และสอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียน และเพิ่มศักยภาพผู้สอนให้สามารถสร้างสื่อการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยได้ด้วยตนเอง 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แนวบูรณาการสำหรับเด็กปฐมวัย จัดการอบรมฯ ระหว่างวันที่ 25 – 26 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคาร 4  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ค่าลงทะเบียนคนละ 1,200 บาท เปิดรับสมัครครู อาจารย์ หรือผู้เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย  จำนวน 40 คน ผู้สนใจเข้ารับการอบรมในโครงการฯ นี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มการตลาดและประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2392 5951 – 5 ต่อ 2019 หรือ 2027 และโทร./โทรสาร 0 2392 0508 หรือดำเนินการสมัครเข้าร่วมการอบรมฯ ได้ตามขั้นตอน ดังนี้

1. ดาวน์โหลดใบสมัคร และแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารจากไฟล์ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง

2. นำแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ไปชำระเงินค่าลงทะเบียนโดยทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขาทั่วประเทศ) ภายในระยะเวลาที่กำหนด ธนาคารจะเริ่มรับชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แนวบูรณาการสำหรับเด็กปฐมวัยตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2561 (กรณีมีผู้สมัครครบเต็มจำนวนแล้ว ทางธนาคารจะไม่รับชำระเงิน)

3. กรอกใบสมัคร และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียน มายังกลุ่มพัฒนาธุรกิจและการตลาด หมายเลขโทรสาร 0-2392 0508 และตรวจสอบผลการส่งเอกสารได้ทาง โทร. 02392 0508 

หมายเหตุ ผู้สมัครที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว ถือว่าท่านได้สิทธิ์ร่วมกิจกรรม และกรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนไว้เพื่อตรวจสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แนวบูรณาการสำหรับเด็กปฐมวัย (25 – 26 มกราคม 2561)