ประวัติศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

พ.ศ. 2495

จัดตั้งกองอุปกรณ์การศึกษา

พ.ศ. 2501

คณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ มอบอาคาร “ศาลาวันเด็ก” ในบริเวณสนามเสือป่า

พ.ศ. 2505

คณะรัฐมนตรี อนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ โดย มล.ปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสร้างท้องฟ้าจำลองกรุงเทพและหอดูดาว

18 สิงหาคม 2507

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคารท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ

ธันวาคม 2514

สภาคณะปฏิวัติมีมติเห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2515

รัฐบาลโดยคณะปฏิวัติมีการปรับปรุงระเบียบบริหารราชการของประเทศใหม่ “กองอุปกรณ์การศึกษา” เปลี่ยนชื่อเป็น “กองพิพิธภัณฑ์การศึกษา”

สิงหาคม 2518

เริ่มการสร้างพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

เมษายน 2519

ประกาศพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการใหม่ “กองพิพิธภัณฑ์การศึกษา” เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์บริภัณฑ์เพื่อการศึกษา” ประกอบด้วยหน่วยงานหลัก คือ ศาลาวันเด็ก ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพและพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

กุมภาพันธ์ 2520

การก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แล้วเสร็จ

24 มีนาคม 2522

ประกาศจัดตั้งกรมการศึกษานอกโรงเรียน โดยมีศูนย์บริภัณฑ์เพื่อการศึกษา เป็นหน่วยงานในสังกัด

9 สิงหาคม 2522

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย

พ.ศ. 2537

เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น “ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา” ในสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน

7 กรกฎาคม 2546

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เปลี่ยนชื่อสังกัดจากกรมการศึกษานอกโรงเรียนเป็นสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน

1 ตุลาคม 2546

รับการถ่ายโอนภารกิจการดูแลสนามกีฬาบ้านกล้วย มีพื้นที่จำนวน 10 ไร่ 10 ตารางวา ประกอบด้วยสระว่ายน้ำ และสนามเทนนิส พร้อมบ้านพักคนงานจากสำนักพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

พฤศจิกายน 2551

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เปลี่ยนชื่อสังกัดจากสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนเป็นสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยมีพื้นที่ทั้งหมด 38 ไร่ 86 ตารางวา

18 พฤษภาคม 2566

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เปลี่ยนชื่อสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้

Message us