เชิญร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. โดยกลุ่มวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ส่วนพิพิธภัณฑ์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กเล็ก ได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และมีแนวทางในการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาและแสดงความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานได้

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก จะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2561 เหมาะสำหรับครู อาจารย์ ผู้สอนระดับ อนุบาล 3ถึงประถมศึกษาปีที่ 3 เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรม จำนวน 50 คน ค่าลงทะเบียน 1,200 บาท ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมฯ ครั้งนี้ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ลิ้งค์ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง และปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัคร ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2392 0508 และ 0 2392 1773 (ในวันและเวลาราชการ)

ขั้นตอนการสมัคร

  1. ดาวน์โหลดเอกสาร ใบสมัคร และแบบฟอร์มการลงทะเบียนฯ ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็กจากลิ้งค์ดาวน์โหลดเอกสาร
  2. นำแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ของโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ไปติดต่อชำระเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขาทั่วประเทศ) ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็กเริ่มรับชำระเงินค่าลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 15 พฤษภาคม –19 มิถุนายน 2561 (ในกรณีมีผู้สมัครเข้าอบรมครบตามจำนวนที่กำหนด ก่อนถึงวันปิดรับสมัคร ธนาคารจะไม่รับชำระเงิน)
  3. กรอกรายละเอียดลงในใบสมัครให้ครบถ้วน จัดส่งเอกสารใบสมัคร พร้อมด้วยหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนฯ มายังกลุ่มการตลาดและประชาสัมพันธ์ ทางโทรสาร 0-2392 0508 เพื่อการลงทะเบียน
  4. ติดตาม/สอบถามผลการส่งเอกสาร โทร. 0 2392 0508 หรือ โทร.0 2392 5953 – 5 ต่อ 1119 (ในวันและเวลาราชการ)

หมายเหตุ  ผู้สมัครที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว ถือว่าท่านได้สิทธิ์ร่วมกิจกรรม กรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนฯ ฉบับจริงไว้เพื่อตรวจสอบ

เอกสารโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก
เอกสารโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก