การประกวดโครงงาน สะเต็มศึกษาสู่การประกอบอาชีพ ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้จัดให้มีโครงการสะเต็มศึกษาสู่การประกอบอาชีพตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561 เพื่อให้ครู กศน.ภายในเขตกรุงเทพมหานคร(กลุ่มโซนกรุงเทพใต้และกลุ่มโซนกรุงเทพกลาง) สามารถนำความรู้เกี่ยวกับสะเต็มศึกษา (STEM Education) และแนวทางพระราชดำริด้านเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนและถ่ายทอดให้กับนักศึกษา และเพื่อให้นักศึกษา กศน. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้

รายละเอียดเพิ่มเติมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษาฯ พ.ศ. 2561
กำหนดการดำเนินงาน
ใบสมัครเข้าร่วมโครงงาน
แบบติดตามความก้าวหน้า
รายชื่อผู้เข้าร่วมการประกวดโครงงาน

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการดังกล่าวนี้ จะช่วยสนับสนุนการดำเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ คือ นำไปสู่การเสริมสร้างรากฐานที่แข็งแรงของสังคม ชุมชน และเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อปี 2542 ว่า “เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป”