ภาพกิจกรรมค่ายกีฬาเพื่อสุขภาพ (วันที่ 2 เม.ย. – 4 พ.ค. 2561)

ภาพกิจกรรมค่ายกีฬาเพื่อสุขภาพ (วันที่ 2 เม.ย. – 4 พ.ค. 2561)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. โดยศูนย์บริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดโครงการ “ค่ายกีฬาเพื่อสุขภาพ” ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ฝึกฝนทักษะด้านกีฬาขั้นพื้นฐาน ปลูกฝังให้เยาวชนมีใจรักกีฬา เน้นการส่งเสริมด้านสุขภาพตามความสนใจและตามความถนัดของเยาวชนแต่ละคน จัดกิจกรรมผ่านกระบวนการจัดค่าย ส่งผลให้เยาวชนมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ และเป็นการใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนให้เกิดประโยชน์

ค่ายกีฬาเพื่อสุขภาพ ในครั้งนี้ มีเยาวชนชาย – หญิง อายุ 6 ปี ขึ้นไป จำนวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน เช่น เทนนิส เทเบิลเทนนิส คีตมวยไทยลีลา และว่ายน้ำ เสริมด้วยงานศิลปะ, งานฝีมือ และการทำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ กระตุ้นจินตนาการด้านวิทยาศาสตร์ของเยาวชนด้วยการแสดงท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ และนิทรรศการวิทยาศาสตร์ และทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (ฟาร์มโคนมไทย – เดนมาร์ค) จังหวัดสระบุรี  ชมภาพกิจกรรมในค่ายกีฬาเพื่อสุขภาพ 2561