ภาพกิจกรรมค่าย Robo Club รุ่น 2 (วันที่ 5 – 6 พ.ค. 2561)

ภาพกิจกรรมค่าย Robo Club รุ่น 2 (วันที่ 5 – 6 พ.ค. 2561)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. จัดกิจกรรม ค่าย Robo Club เพื่อตอบรับนโยบายยุคไทยแลนด์ 4.0 และเพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างในช่วงหยุดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ ครั้งนี้ กิจกรรมโครงการค่าย Robo Club ได้จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 2 ของปีนี้แล้ว ทั้งนี้ ค่าย Robo Club เหมาะสำหรับเยาวชนที่มีความสนใจเรื่องของหุ่นยนต์ เป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัยนอกห้องเรียน และเป็การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกค่าย

ค่าย Robo Club รุ่นที่ 2 ครั้งนี้ จัดขึ้น  ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ ชั้น 3 อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา มีสมาชิกค่ายเป็นเยาวชนชาย – หญิง อายุ 10 – 15 ปี จำนวน 30 คน เข้าร่วมเรียนรู้ผ่านกระบวนการค่าย โดยสมาชิกค่ายจะได้รับความรู้เรื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นพื้นฐานของการประดิษฐ์หุ่นยนต์ และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ที่ใช้ในการควบคุมหุ่นยนต์ให้ทำงาน และสามารถประกอบชิ้นงานหุ่นยนต์ของตนเองได้สำเร็จ ชมภาพกิจกรรมค่าย Robo Club รุ่น 2