ภาพข่าวกิจกรรมโครงการอบรมครู กศน.ทางไกล ตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (วันที่ 5 – 7 พ.ค. 2561)

ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ระหว่างสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กับหน่วยงานเครือข่ายโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา 5 หน่วยงาน ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ สำนักงาน กศน. ได้จัดให้มีการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามหลักสูตรการอบรมสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษา ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดย สสวท. รับผิดชอบเป็นวิทยากรหลักในการอบรม  และสนับสนุนเอกสาร สื่อ และอุปกรณ์การอบรม โดยมีครูพี่เลี้ยงเป็นผู้ให้คำแนะนำแก่ครูผู้เข้ารับการอบรม 

โครงการ อบรมครู กศน.ทางไกล ตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาปีงบประมาณ 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในครั้งนี้ ดำเนินการโดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา มีบุคลากรครูกศน. เขตโซนกรุงเทพกลาง และโซนกรุงเทพใต้ เข้ารับการอบรมในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นจำนวน 28 ท่าน ทำให้ครู กศน. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา สามารถบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาให้กับนักศึกษาได้  และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาระหว่างครูกศน.ด้วยกัน ชมภาพกิจกรรมการอบรมครู กศน.ทางไกล ตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาปีงบประมาณ 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น