ภาพข่าวกิจกรรมสานพลังกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ในโครงการฯ “การพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ของกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา” (วันที่ 10 -11 พ.ค. 2561)

ในสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge-based society) ทุกคนจำเป็นได้รับการพัฒนาให้มีความรู้วิทยาศาสตร์ เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับเราทุกคน ทั้งในชีวิตประจำวันและการงานอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิต ทั้งนี้ สื่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ที่เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดเนื้อหา ความรู้ ความเข้าใจและทักษะต่าง ๆ ไปยังผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือทำให้เข้าใจบทเรียนง่ายขึ้น จึงมีความสำคัญยิ่ง  

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. เห็นถึงความสำคัญของสื่อสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับกลุ่มกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ภายใต้โครงการ ฯ “การพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ของกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา” โดยจัดการอบรมฯ  จำนวน 2 รุ่น

สำหรับ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ของกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา” รุ่นที่ 1 ได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 10 -11 พ.ค. 2561 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เป็นโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยน พัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เกิดเป็นภาคีเครือข่ายกลุ่มความร่วมมือนักสร้างสรรค์สื่ออย่างมืออาชีพในกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นำไปสู่การเผยแพร่ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ชมภาพข่าวกิจกรรมสานพลังกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ในโครงการฯ “การพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ของกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา” (วันที่ 10 -11 พ.ค. 2561)