โครงการอบรมครู กศน.ทางไกล ตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2561 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (วันที่ 19 -21 พ.ค. 2561)

ตามที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. ได้จัดการอบรมครู กศน.ทางไกล ตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 1 ไปแล้ว ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระหว่างสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กับหน่วยงานเครือข่ายโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา 5 หน่วยงาน เพื่อให้มีการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามหลักสูตรการอบรมสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษา ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดย สสวท. รับผิดชอบเป็นวิทยากรหลักในการอบรม  และสนับสนุนเอกสาร สื่อ และอุปกรณ์การอบรม โดยมีครูพี่เลี้ยงเป็นผู้ให้คำแนะนำแก่ครูผู้เข้ารับการอบรม   

ครั้งนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. ได้จัดการอบรมครู กศน.ทางไกล ตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2561 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 19 -21 พฤษภาคม 2561  ในหัวข้อ “เมืองจำลองในฝัน” โดยมีบุคลากรครู กศน. ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ของโซนกรุงเทพกลาง และโซนกรุงเทพใต้เข้ารับการอบรม ซึ่งจะทำให้ครูผู้สอนสามารถบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาให้กับนักศึกษาได้ และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาระหว่างครูกศน.ด้วยกัน ชมภาพการอบรมครู กศน.ทางไกล ตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2561 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย