โครงการอบรมครู กศน.ทางไกล ตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2561 ระดับประถมศึกษาตอนต้น (วันที่ 26 – 28 พ.ค. 2561)

ตามที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. ได้จัดการอบรมครู กศน.ทางไกล ตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2561 ไปแล้ว จำนวน 2 รุ่น ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระหว่างสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กับหน่วยงานเครือข่ายโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา 5 หน่วยงาน เพื่อให้มีการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามหลักสูตรการอบรมสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษา ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดย สสวท. รับผิดชอบเป็นวิทยากรหลักในการอบรม  และสนับสนุนเอกสาร สื่อ และอุปกรณ์การอบรม โดยมีครูพี่เลี้ยงเป็นผู้ให้คำแนะนำแก่ครูผู้เข้ารับการอบรม   

ในครั้งนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. ได้จัดการอบรมครู กศน.ทางไกล ตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2561 ระดับประถมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤษภาคม 2561 ในหัวข้อ “ตามล่าหาสมบัติ” โดยมีบุคลากรครู กศน. ระดับประถมศึกษาตอนต้น ของโซนกรุงเทพกลางและโซนกรุงเทพใต้เข้ารับการอบรม ซึ่งจะทำให้ครูผู้สอนสามารถบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาให้กับนักศึกษาได้ และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาระหว่างครูกศน.ด้วยกัน ชมภาพการอบรมครู กศน.ทางไกล ตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2561 ระดับประถมศึกษาตอนต้น