นิทรรศการขุมทรัพย์โลกสีเขียว (Green treature exhibition)

โลกกว้างเปรียบเสมือนหนังสือเล่มใหญ่ที่มีเรื่องราวที่หลากหลายและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งต่างๆ ให้ทุกคนได้ค้นพบ ค้นหาและเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด เรียนรู้ผ่านนิทรรศการขุมทรัพย์โลกสีเขียว ปฏิบัติการทดลองและกิจกรรมอีกมากมายที่ท่านสามารถนำความรู้ไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ความรู้ถึงความหลากหลายของพืชที่เป็นแหล่งปัจจัยสำคัญ หล่อเลี้ยงทุกสรรพชีวิตบนโลก อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องใช้เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ฯลฯ พืชยังเป็นแหล่งวัตถุดิบสำหรับผลิตพลังงาน และยังเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ ดังนั้นการใช้ประโยชน์จากพืชต้องคำนึงถึงการใช้ประโยชน์สูงสุดควบคู่กับการอนุรักษ์ไว้ใช้อย่างยั่งยืนเรียนรู้ด้วยนิทรรศการและกิจกรรมที่หลากหลาย ปฏิบัติการทดลองมองผ่านเลนส์/กล้องจุลทรรศน์ ฯลฯ ทุกกิจกรรมเรียนรู้ด้วยการลงมือทำด้วยตนเอง