ค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการปราณบุรี (วันที่ 29 – 30 มิ.ย. 2561)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต  2 วัน 1 คืน ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2 ของโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 73 คน และครู 4 คน วันที่ 29 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โดยสมาชิกค่ายฯ ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการค่าย และฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้วยกิจกรรมปฏิบัติการ “โครงสร้างพืช” และ “แสง” ฝึกการทำงานร่วมกัน สนุกสนานกับกิจกรรมนันทนาการ ตืนตากับการแสดงท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ และการดูดาวบนท้องฟ้าจริงผ่านกล้องโทรทรรศน์ ชมการแสดง Science Show และนันทนาการในแบบกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ชมภาพกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการปราณบุรี