พิธีมอบรางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระดับประเทศ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ได้ดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระดับประเทศ ในงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150 ปี เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 19 สิงหาคม 2561

ทั้งนี้ ได้จัดพิธีมอบรางวัลแก่ทีมนักศึกษา กศน. ที่เข้าร่วมการประกวดฯ ซึ่งรางวัลดังกล่าวได้รับงบประมาณจากสำนักงาน กศน. และสนับสนุนงบประมาณจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และได้รับเกียรติจากคุณนรชัย หลิมศิโรรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานนิวเคลียร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมมอบรางวัล ณ เวทีกลาง อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชมภาพพิธีมอบรางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระดับประเทศ