ตราสัญลักษณ์

ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ

แรงบันดาลใจหลักมาจากรูปทรงของกาแล็กซี่ทางช้างเผือก(Milky Way Form) ซึ่งมีความเป็นสากล/ง่ายในการจดจำ/สวยงามแปลกตา และสื่อความหมาย เปรียบเหมือนสัญลักษณ์แทนความเป็นวิทยาศาสตร์ได้อย่างลงตัวที่สุด

รูปทรงจำลองของกาแล็กซี่ทางช้างเผือก (ในแนวขวาง) นี้ยังถือได้ว่าเป็นตัวแทนของการค้นคว้า และศึกษาในศาสตร์แห่งความรู้ ความเข้าใจ ในความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในทุกๆ แขนงไม่เพียงแค่เฉพาะคำจำกัดความของทางดาราศาสตร์เท่านั้น

ตราสัญลักษณ์ดังกล่าว สื่อได้ถึงความเป็นศูนย์กลางระดับชาติ สำหรับการศึกษา ค้นคว้า และสะท้อนถึงภารกิจด้านวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย พร้อมการพัฒนาองค์กรความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา และอย่างต่อเนื่องให้กับทั้งเยาวชนและคนทั่วไป ทั้งในและต่างประเทศ ด้วยความสวยงาม จดจำง่าย ทันสมัย และเป็นสากล ทั้งยังเหมาะกับการนำไปใช้ในสื่ออื่นที่เกี่ยวข้องในทุกรูปแบบขององค์กรฯ เองได้อีกด้วย

โทนสีที่ใช้

เน้นภาพลักษณ์ที่เป็นสากล/ความเป็นวิทยาศาสตร์ด้วยสีเทา ส่วนสีแดง/(ขาว-พื้นหลัง)/น้ำเงินเทนความเป็นองค์กรระดับชาติ โดยใช้สีดำเพิ่มความชัดเจนและหนักแน่นให้กับชื่อไทยและอังกฤษ

ทางเลือกเพิ่มเติมของโลโก/สี

ความสำคัญของตราสัญลักษณ์ใหม่

1. คงความเป็นเอกลักษณ์ขององค์กร

สื่อความเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา หรือ Science Center for Education ได้อย่างชัดเจนและตรงประเด็นที่สุด ด้วยรูปลักษณ์ประยุกต์ของ รูปทรงกาแล็คซี่ทางช้างเผือก ที่คุ้นตาเป็นอย่างดีของคนทั้งโลก ทุกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา วัย ฯลฯ และแสดงถึงความเป็นองค์กรของไทย ด้วยโทนสี แดง-น้ำเงิน

และยังไม่ลืมรากเหง้าแห่งตราสัญลักษณ์เดิม ที่ได้นำมาบรรจุไว้ในตราฯใหม่ได้อย่างกลมกลืนและลงตัวเป็นการตอกย้ำถึงความสำคัญและที่มาของความเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

2. สะท้อนภารกิจหลักด้านวิทยาศาสตร์

รูปทรงกาแล็คซี่ประยุกต์ ดังกล่าว สะท้อนได้ชัดเจนที่สุดถึงภาระกิจทางด้านวิทยาศาสตร์ในฐานะเป็นสื่อ/สัญลักษณ์กลาง ในการเข้าใจถึงการตระหนัก ค้นคว้าพัฒนาองค์ความรู้ทั้งมวล ไม่ว่าจะเป็นความรู้ขั้นพื้นฐาน ไปจนกระทั่งถึง ระบบดาราศาสตร์ขั้นสูงและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของมนุษยชาติ

3. มีความสวยงาม จดจำง่าย และทันสมัย

รูปทรงกาแล็คซี่ประยุกต์ มีความทันสมัย น่าสนใจ และดึงดูดสายตาให้มีจุดสนใจร่วมเดียวกัน ซึ่งถือเป็นลักษณะเฉพาะตัว จดจำ และเข้าใจได้ง่าย สำหรับกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นเยาวชน ประชาชน ทั่วไป รวมถึงชาวต่างประเทศไปในทิศทางเดียวกันทั้งยังมีความสวยงามในด้านสีสันและองค์ประกอบ

4. มีอรรถประโยชน์ในการใช้งานสูง

นอกเหนือด้วยรูปทรงที่โดดเด่น ซึ่งสามารถปรับใช้ให้เข้ากับสภาพการณ์ได้ทุกรูปแบบแล้ว ยังเอื้อต่อการใช้งานในหลายๆ โอกาส โดยไม่ทำให้เสียความหมายของความเป็นองค์กรฯ อีกด้วย อาทิ

4.1 ความเหมาะสมในการปรับสีสันต่อโอกาสวาระ

4.2 ความยืดหยุ่นในการใช้งาน สามารถถอด/แยกส่วน ในการใช้งานได้อย่างเหมาะสม

5. เอื้อต่อการพัฒนาใช้สอยในอนาคต

ตราสัญลักษณ์ดังกล่าวสามารถตอบรับอนาคต/ทิศทางข้างหน้าของศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ได้เป็นอย่างดีเยี่ยม ทั้งในแง่ของ ความทันสมัย ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว (โดยอนาคตจะสามารถจำได้แม้เพียงเห็นโลโก้อย่างเดียว) ใช้ในกิจกรรมต่างๆ /การใช้สอยให้เกิดประโยชน์ด้านการค้า ( SCE: Souvenir Shop Zone ) อาทิ ปรับใช้ในเสื้อยืดเพื่อจำหน่าย/เข็มกลัด/อุปกรณ์การเรียน/พวงกุญแจ/อุปกรณ์ต่างๆ ในด้านวิทยาศาสตร์ของศูนย์ฯ เป็นต้น