ประวัติศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร)

ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) เดิมเป็นบ้านพักอาศัยของพระบริรักษ์นิติเกษตร กับนางกระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 7 มีพื้นที่ 1 ไร่ 90 ตารางวา ต่อมา นางกระจ่างทำพินัยกรรมมอบบ้านและที่ดินให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์แก่การศึกษาของชาติ และมักเรียกกันว่า “บ้านของเล่น”

ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการโดยกรมศึกษานอกโรงเรียน (ปัจจุบันคือ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย) จึงให้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดตั้งเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กเล็กขึ้น โดยเปิดบริการมาตั้งแต่วันเด็กแห่งชาติ (วันเสาร์ที่ 11 มกราคม) พ.ศ. 2540

ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กวัย 3 – 6 ปี โดยเน้นด้านความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับพ่อแม่ และเด็กกับครู เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านต่างๆ ดีขึ้น ให้บริการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเบื้องต้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของเยาวชน และเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น ตรงตามเจตนาของนางกระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เพราะเป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้ที่เป็นรากฐาน การดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ

จุดเน้นของกิจกรรม

  • เรียนรู้จากการเล่น
  • ลงมือปฏิบัติด้วยความสนุกสนาน
  • เรียนรู้อย่างมีความสุข
  • ได้รับความรู้จากการเล่น
  • รู้จักคิดจนเกิดความเข้าใจ
  • เน้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มเป้าหมาย

  • กลุ่มเป้าหมายหลัก : เด็กวัย 3-6 ปี
  • กลุ่มเป้าหมายรอง : พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป
Message us