แบบฟอร์มการขอรับบริการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
คำขอมีบัตรหรือเปลี่ยนบัตรข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ
คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่
คำร้องขอหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ
บันทึกข้อความขออนุญาตเปลี่ยนเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่แทน(ประจำนิทรรศการ)
บันทึกขออนุญาตเปลี่ยนเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ
บันทึกข้อความขออนุญาตเปลี่ยนเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่แทน(หัวหน้าเวร)
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว
แบบใบลาพักผ่อน
แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ
หนังสือขอลาออกจากราชการ
แบบฟอร์มการตรวจการปฏิบัติงานของหัวหน้าเวร
แบบขออนุญาตยกเลิกวันลาพักผ่อนในระบบการลา
ฝ่ายการเงินและบัญชี
แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล [แบบ 7131]
ใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ใบมอบฉันทะ
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ใบสำคัญรับเงิน
ประมาณการค่าใช้จ่าย
รายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ Rev.1
สัญญาเงินยืม
ฝ่ายบริหารงานพัสดุ
แบบอนุญาตใช้รถยนต์
อนุมัติหลักการ (เงินสด)
อนุมัติหลักการ (เงินเชื่อ)
รายละเอียดขอซื้อขอจ้าง

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ใบขอรับบริการด้านคอมพิวเตอร์
ใบจองห้องอบรมชั้น 4
แบบฟอร์มแจ้งความจำนงนำข้อมูลขึ้นบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
แบบฟอร์มขออนุญาตนำคอมพิวเตอร์ไปปฏิบัติงาน

ส่วนพัฒนาและผลิตสื่อ
แบบฟอร์มการขอรับบริการส่วนพัฒนาและผลิตสื่อ

งานอาคารสถานที่และบริการ
แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่ อาคาร 4
แบบฟอร์มการขอใช้บริการงานอาคาร ศว.