การประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี พ.ศ. 2562

การประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี พ.ศ. 2562

นางตติยา ใจบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา  ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีนายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมบรรจง ชูสกุลชาติ ชั้น 6 อาคารสำนักงาน กศน. วันที่ 13 วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ชมภาพการประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ปี 2562 ชมภาพการประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี พ.ศ. 2562