บริการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่สู่โรงเรียนอโศกวิทย์อ่อนนุช (3 – 4 ธ.ค. 61)

บริการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่สู่โรงเรียนอโศกวิทย์อ่อนนุช (3 - 4 ธ.ค. 61)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. ได้จัดกิจกรรมบริการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่แก่นักเรียนโรงเรียนอโศกวิทย์อ่อนนุช ระหว่างวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2561 ครั้งนี้ ได้นำโดมท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่พร้อมกิจกรรมเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อาทิ เครื่องร่อนวงแหวน ของเล่นชวนคิด เสื้อของสัตว์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ทั้งด้านดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติวิทยา เด็ก ๆ ได้เรียนรู้จากการประดิษฐ์และทดลองด้วยตนเอง ชมภาพกิจกรรมบริการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนอโศกวิทย์อ่อนนุช  (3 – 4 ธ.ค. 61)