โครงการเปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมยามค่ำคืน (Night at the Museum) งาน “สนุกวิทย์วันวาน ณ บ้านของเล่น” (13 – 16 ธ.ค. 2561)

โครงการเปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมยามค่ำคืน (Night at the Museum) งาน “สนุกวิทย์วันวาน ณ บ้านของเล่น” (13 - 16 ธ.ค. 2561)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ในฐานะคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการเปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมยามค่ำคืน (Night at the Museum) ในชื่องาน “สนุกวิทย์วันวาน ณ บ้านของเล่น” ระหว่างวันที่ 13 – 16 ธันวาคม 2561 เวลา 17.00 – 21.00 น. ณ ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
 
งาน “สนุกวิทย์วันวาน ณ บ้านของเล่น” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ความรู้ที่หลากหลายด้านวิทยาศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ในรูปแบบที่สนุกสนาน เพื่อตอบรับกับพฤติกรรมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวของคนรุ่นใหม่ และทั้งยังเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ “สนุกวิทย์วันวาน ณ บ้านของเล่น” เปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในชุมชน ได้เรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมเสริมการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ อาทิ การแสดงโดมท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ กิจกรรมการทดลอง การประดิษฐ์ มายากล ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ และนิทรรศการ ชมภาพบรรยากาศงาน “สนุกวิทย์วันวาน ณ บ้านของเล่น”