การแข่งขันกีฬาฟุตซอล และกีฬาแชร์บอล ในโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ (15 – 16 ธ.ค. 2561)

การแข่งขันกีฬาฟุตซอล และกีฬาแชร์บอล ในโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ (15 - 16 ธ.ค. 2561)

ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของการเล่นกีฬาและออกกำลังกายอย่างถูกต้องวิธีตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา จึงได้จัดโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพขึ้น ระหว่างวันที่ 15 – 16 ธ.ค. 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ บริเวณสนามฟุตซอล บริเวณหน้าอาคาร 5 โดยจัดกิจกรรม 2 ประเภท คือ การแข่งขันกีฬาฟุตซอล และกีฬาแชร์บอล เพื่อส่งเสริมและมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพอย่างถูกวิธี ฝึกทักษะกีฬาและออกกำลังกาย ควบคู่ไปกับการมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง ตลอดจนสามารถพัฒนาทักษะของตนเองให้มีความชำนาญในระดับที่สูงขึ้น ติดตามผลการแข่งขัน และชมภาพการแข่งขันกีฬาฟุตซอลและกีฬาแชร์บอล โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ