สนุกวิทย์…ปิดเทอมกับกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน 2562

สนุกวิทย์...ปิดเทอมกับกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน 2562

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีโอกาสเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการค่าย  ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเรียนรู้การทำงานร่วมกันกับผู้อื่น และเติมเต็มความสนุกสนานด้วยกิจกรรมนันทนาการ และเกมวิทยาศาสตร์ กิจกรรมนี้จะทำให้ช่วงเวลาปิดภาคเรียนฤดูร้อนของเยาวชน เป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่เป็นประโยชน์สูงสุด

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนครั้งนี้ มีจำนวน 7 ค่าย และ 1 ค่ายครอบครัว (DIY Family Rally 2562) โดยแต่ละค่ายจะมีกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย สถานที่จัดกิจกรรม ค่าลงทะเบียน และช่วงเวลาจัดกิจกรรมแตกต่างกันไป โดยผู้ปกครองสามารถพิจารณาให้เยาวชนของท่าน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ฯ ที่มีความเหมาะสมได้ 

ในการนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เปิดรับชำระค่าลงทะเบียนฯ ค่ายวิทยาศาสตร์ ผ่านการทำรายการด้วยเงินสด ณ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ เริ่มรับชำระค่าลงทะเบียนฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป โดยมีระยะเวลาสิ้นสุดการชำระแตกต่างกันในแต่ละค่าย ผู้ปกครองสามารถสมัครให้เยาวชนของท่านเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามขั้นตอน ดังนี้

  1. เลือกดาวน์โหลดเอกสารของค่ายที่ผู้ปกครองต้องการให้เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม จากลิ้งค์ดาวน์โหลดเอกสารที่อยู่ด้านล่างนี้
  2. นำแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ติดต่อชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขาทั่วประเทศ) ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ เริ่มรับชำระเงินค่าลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป (กรณีมีผู้สมัครร่วมกิจกรรมค่ายครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ธนาคารจะไม่รับชำระเงิน)
  3. กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน เตรียมสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านของเยาวชน (อย่างใดอย่างหนึ่ง) พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัคร
  4. จัดส่งใบสมัคร สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน (อย่างใดอย่างหนึ่ง) และหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียน มายังกลุ่มการตลาดและประชาสัมพันธ์ ทางโทรสาร 0 2392 0508 หรือตามที่ระบุในใบสมัคร
  5. ติดตามผลการส่งเอกสารการสมัครได้ที่ โทร.0 2392 5952 – 5 ต่อ 1119 หรือ 2027 หรือโทรศัพท์/โทรสาร 0 2392 0508 (ในวันและเวลาบริการ)

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่กลุ่มการตลาดและประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2391 0544, 0 2392 0508 และ 0 2392 1773 (ในวันและเวลาบริการ)

หมายเหตุ 

  • ผู้สมัครที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว ถือว่าท่านได้สิทธิ์ร่วมกิจกรรม
  • เพื่อความสมบูรณ์ของการลงทะเบียน กรุณาส่งใบสมัคร สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมด้วยสำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียน มายังกลุ่มการตลาดและประชาสัมพันธ์  
  • กรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนไว้เพื่อตรวจสอบ
ดาวน์โหลดเอกสารจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน 2562
ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว
ค่ายนักประดิษฐ์ (มีผู้สมัครครบตามจำนวนแล้ว)
ค่ายกีฬาเพื่อสุขภาพ (มีผู้สมัครครบตามจำนวนแล้ว)
ค่าย Robo Club
ค่าย Kids' Science
ค่าย Kids Can Do (มีผู้สมัครครบตามจำนวนแล้ว)
ค่าย ICT for kids