ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดการบรรยาย เรื่อง “กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน”

เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง ตามโครงการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐ และสามารถดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฏหมายได้อย่างถูกต้อง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้จัดการบรรยาย ในหัวข้อ “กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อร่วมกันอนุรักษ์พลังงานภายในหน่วยงานชมภาพกิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน