โครงการสะเต็มศึกษาสู่การประกอบอาชีพตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2562

โครงการสะเต็มศึกษาสู่การประกอบอาชีพตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2562

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้จัดโครงการสะเต็มศึกษาสู่การประกอบอาชีพตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 256 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องสำหรับ ครู กศน. ภายในเขตกรุงเทพมหานคร (กลุ่มโซนกรุงเทพใต้และกลุ่มโซนกรุงเทพกลาง) จัดการอบรมฯ เพื่อให้ครูสามารถนำความรู้เกี่ยวกับสะเต็มศึกษา (STEM Education) และแนวทางพระราชดำริด้านเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนและถ่ายทอดให้กับนักศึกษา ดำเนินการจัดการอบรม จำนวน รุ่น คือ รุ่นที่ 1 จัดการอบรมระหว่างวันที่ 26 – 27 ก.พ. 62 และรุ่นที่ จัดการอบรมระหว่างวัที่ 28 ก.พ. – 1 มี.ค.62 ณ ห้องประชุมนิวเคลียส ชั้น 7 อาคาร 4  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ซึ่งส่งผลให้ ครู กศน. ที่เข้ารับการอบรมฯ ดังกล่าว มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาอย่างถูกต้อง และสามารถนำความรู้ไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ถ่ายทอดความรู้แก่นักศึกษา กศน. ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้ ชมาพการอบรมรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2