ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 1 วันที่ 7 – 8 มีนาคม 2562

ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 1 วันที่ 7 - 8 มีนาคม 2562

ในช่วงปิดภาคเรียนระหว่างปีการศึกษาของทุก ๆ ปี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. จะจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนขึ้น เพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้นอกห้องเรียนในรูปแบบค่ายวิทยาศาสตร์ ครั้งนี้ได้กิจกรรมค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 1 ขึ้น ระหว่างวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2562 ณ นิทรรศการเมืองเด็ก ชั้น 6 อาคาร 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ)

เปิดโลกการเรียนรู้ช่วงปิดภาคเรียนกับกิจกรรมค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 1 จัดกิจกรรม 2 วัน ระหว่างวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2562 ณ นิทรรศการเมืองเด็ก มีสมาชิกค่ายฯ เป็นเยาวชนอายุ 6 – 8 ปี จำนวน 30 คน สมาชิกค่ายฯ ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ใกล้ตัว และเชื่อมโยงความรู้วิทยาศาสตร์กับความคิดสร้างสรรค์ ได้ผลงานออกมาเป็นสิ่งประดิษฐ์ด้วยฝีมือของเด็ก ๆ เอง ชมภาพกิจกรรมค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 1