โครงการพลังงานมันดี Energy Weekend ครั้งที่ 1 (16 – 17 มีนาคม 2562)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. โดยกลุ่มวิทยาศาสร์และเทคโนโลยี ส่วนพิพิธภัณฑ์ ได้จัดกิจกรรมโครงการพลังงานมันดี Energy Weekend ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2562 เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานและการอนุรักษ์พลังงานให้แก่ประชาชน ผ่านกิจกรรมการทดลองที่สามารถทดลองเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และเรียนรู้ผ่านสื่อนิทรรศการด้านพลังงาน ได้แก่ นิทรรศการความตระหนักรู้ด้านพลังงาน และนิทรรศการเมืองไฟฟ้า  ภายในศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เสริมด้วยการเรียนรู้เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) ในการบริหารจัดการพลังงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมพลังงานยุค Energy 4.0 ชมภาพกิจกรรมพลังงานมันดี Energy Weekend ครั้งที่ 1