ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 2 วันที่ 14 – 15 มีนาคม 2562

ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 2 วันที่ 14 - 15 มีนาคม 2562

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนขึ้นเป็นทุกปี ครั้งนี้ เป็นค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 2 จัดกิจกรรมระหว่าง วันที่ 14 – 15 มีนาคม 2562 ณ นิทรรศการเมืองเด็ก ชั้น 6 อาคาร 4 มีเยาวชนอายุ 6 – 8 ปี จำนวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรมสมาชิกค่ายฯ ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ใกล้ตัว และเชื่อมโยงความรู้กับความคิดสร้างสรรค์ ออกมาเป็นสิ่งประดิษฐ์ด้วยฝีมือของเด็ก ๆ เอง ชมภาพการเรียนรู้ของเยาวชนในค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 2