ค่ายนักประดิษฐ์ 2562 (วันที่ 19 – 20 มีนาคม 2562)

ค่ายนักประดิษฐ์ 2562 (วันที่ 19 – 20 มีนาคม 2562)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. โดยกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมค่ายนักประดิษฐ์ 2562 ขึ้น ระหว่างวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2562 มีเยาวชน อายุ 9 -12 ปี จำนวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรม เป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกและพัฒนาทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ด้วยการลงมือสร้างสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ตามความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นโอกาสแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ทั้งเป็นการใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์ด้วย ชมภาพสิ่งประดิษฐ์และการเรียนรู้ของสมาชิกค่ายนักประดิษฐ์ 2562