ค่าย Kids Can Do รุ่นที่ 1 (วันที่ 20 – 22 มีนาคม 2562)

ค่าย Kids Can Do รุ่นที่ 1 (วันที่ 20 - 22 มีนาคม 2562)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. เห็นความสำคัญของการวางรากฐานในการพัฒนาเยาวชนด้านไอซีที ซึ่งควรพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะกระบวนการคิด พัฒนา ใช้งานสื่อไอซีทีในแนวทางที่เหมาะสม กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้จัดโครงการค่าย Kids Can Do ขึ้น จำนวน 2 รุ่น โดยมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้ทักษะการพัฒนาเกมและแอนิเมชั่น เป็นการสร้างเสริมจินตนาการพร้อมด้วยการลงมือปฏิบัติจริง

ค่าย Kids Can Do รุ่นที่ 1 จัดกิจกรรมระหว่าง วันที่ 20 – 22 มี.ค. 2562 มีสมาชิกค่ายเป็นเยาวชน อายุ 9 -12 ปี ได้รับความรู้จากวิทยากร มีความเข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนของการเขียนเกมและแอนิเมชั่น จนสามารถสร้างสรรค์ผลงานของตนเองได้ และสามารถใช้งานสื่อไอซีทีไปในที่ถูกต้องและเหมาะสม ชมภาพค่าย Kids Can Do รุ่นที่ 1