ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 3 วันที่ 21 – 22 มีนาคม 2562

ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 3 วันที่ 21 - 22 มีนาคม 2562

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน.  มุ่งปลูกฝังให้เยาวชนไทยมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ จึงได้จัดกิจกรรมในรูปแบบค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน 2562 ขึ้น ในช่วงปิดภาคการศึกษา ครั้งนี้ กลุ่มวิทยาศาสตร์ปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 3 ขึ้น มีสมาชิกค่ายเป็นเยาวชน อายุ 6 – 8 ปี เข้าร่วมกิจกรรม

ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 3 จัดระหว่างวันที่  21 – 22 มีนาคม 2562 ณ นิทรรศการเมืองเด็ก ชั้น 6 อาคาร 4 ซึ่งสมาชิกค่ายจะได้เรียนรู้จากการทดลองด้วยตนเอง และคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นชิ้นงานของตนเอง ชมภาพกิจกรรมค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 3