ค่าย Kids’ Science 2562 (วันที่ 26 – 27 มีนาคม 2562)

ค่าย Kids' Science 2562 (วันที่ 26 - 27 มีนาคม 2562)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน 2562 ขึ้น ในช่วงปิดภาคการศึกษา ครั้งนี้ ส่วนพิพิธภัณฑ์ ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) ได้จัดกิจกรรมค่าย Kids’ Science 2562 ระหว่างวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2562

เยาวชนสมาชิกค่ายวัย 5 – 6 ปี ได้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากการปฏิบัติเชิงเล่น ด้วยการทดลองด้วยตนเอง และฝึกการบูรณาการการใช้วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวัน ผ่านการสร้างสรรค์เป็นผลงานหรือสิงประดิษฐ์ด้วยตนเอง ชมภาพกิจกรรมค่าย Kids’ Science 2562 (วันที่ 26 – 27 มีนาคม 2562)