ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการในวันจักรีและวันสงกรานต์ 2562

ตามที่ วันจักรี ในปีพ.ศ. 2562 ตรงกับวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ โดยกำหนดให้วันศุกร์ที่ 12 เมษายน เป็นวันหยุดราชการประจำปี 2562 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

ในการนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) จะปิดบริการในวันที่ 6 เมษายน 2562 เนื่องในวันจักรี และปิดบริการระหว่างวันที่ 12 – 16 เมษายน 2562 เนื่องในวันสงกรานต์ จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

หมายเหตุ : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการทุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์