การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม

กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 20 แห่ง สังกัดสำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินงานจัดโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม ขึ้น เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน พร้อมการปลูกฝังกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับนักศึกษา กศน. มีการจัดประกวด ระดับ คือการประกวดระดับพื้นที่ และการประกวดระดับประเทศ ดังนี้

การประกวดระดับพื้นที่ : ดำเนินการจัดการประกวดฯ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัด 19 แห่ง รับสมัครผู้เข้าแข่งขันจากพื้นที่บริการของแต่ละแห่ง และจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2562 เพื่อคัดเลือกทีมชนะเลิศและทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับประเทศ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (เอกมัย)

การประกวดระดับประเทศ : ดำเนินการจัดการประกวดฯ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (เอกมัย) รับสมัครทีมที่ผ่านการคัดเลือกระดับพื้นที่จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัด 19 แห่ง ๆ ละ 2 ทีม รวมจำนวน 38 ทีม เข้าประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562 และนำผลงานและแผงโครงงาน จัดแสดงให้คณะกรรมการตัดสิน ในวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (เอกมัย)

โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม ครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จำนวน 500,000 บาท ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดโครงการ หลักเกณฑ์การประกวด กำหนดการ ได้จากลิงก์ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง

เอกสารโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. 2562
2. หลักเกณฑ์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. 2562
3. กำหนดการดำเนินโครงการประกวดโครงงานฯ กศน. 2562
4. วันจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่และระดับประเทศ (25 มิ.ย. 62)
เอกสารการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ
โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ
หลักเกณฑ์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ
กำหนดการประกวดระดับประเทศ
ใบสมัครประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ (word)
ใบสมัครประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ (pdf)
ที่พักใกล้เคียงศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ลำดับการนำเสนอผลงานและแผนผังที่ตั้งโต๊ะแสดงผลงาน (9 ส.ค. 62)

หมายเหตุ ผู้เข้าประกวดเข้าติดตั้งผลงานได้ในวันที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป