ค่าย Kids Can Do รุ่นที่ 2 (วันที่ 27 – 29 มีนาคม 2562)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. เห็นความสำคัญของการวางรากฐานในการพัฒนาเยาวชนด้านไอซีที ซึ่งควรพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะกระบวนการคิด พัฒนา ใช้งานสื่อไอซีทีในแนวทางที่เหมาะสม ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้จัดโครงการค่าย Kids Can Do ขึ้น จำนวน 2 รุ่น โดยมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้ทักษะการพัฒนาเกมและแอนิเมชั่น เป็นการสร้างเสริมจินตนาการพร้อมด้วยการลงมือปฏิบัติจริง

ค่าย Kids Can Do รุ่นที่ 2 จัดกิจกรรมระหว่าง วันที่ 27 – 29 มี.ค. 2562 มีสมาชิกค่ายเป็นเยาวชน อายุ 9 -12 ปี ซึ่งเยาวชนจะได้รับความรู้จากวิทยากร เพื่อให้มีความเข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนของการเขียนเกมและแอนิเมชั่น และสามารถสร้างสรรค์ผลงานของตนเองได้ เยาวชนสามารถใช้งานสื่อไอซีทีไปในที่ถูกต้องและเหมาะสม ชมภาพกิจกรรมค่าย Kids Can Do รุ่นที่ 2