ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา งดการแสดงทางท้องฟ้าจำลอง วันที่ 25 – 26 เมษายน 2562

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. โดยส่วนท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ จะดำเนินการซ่อมแซมเครื่องฉายดาวระบบดิจิทัล จึงจำเป็นต้องงดการแสดงทางท้องฟ้าจำลอง ในวันที่ 25 – 26 เมษายน 2562 สำหรับนิทรรศการวิทยาศาสตร์ ยังคงเปิดบริการตามปกติ จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

หมายเหตุ  สอบถามรายเพิ่มเติมที่ประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2391 0544 และ 0 2392 1773